ZdrójMed

Projekt Unii Europejskiej

ue

Projekt  nr  WND-RPSW.01.01.00-26-087/10  pod  nazwą  
"Rozszerzenie  oferty  o  usługi  medyczne" współfinansowany  z  
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Działania 1.1  
Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Osi 1 Rozwój Przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013.

stopka